Álláspályázók adatkezelési tájékoztatója

12029145-2-43; Cégjegy. sz.: 01-09-368988, a továbbiakban együttesen: Munkáltató vagy Adatkezelő)elkötelezettek a náluk munkaviszonyban álló, illetve ilyen jogviszonyt létesíteni kívánó személyek (együttesen: Munkatársak vagy Érintettek) személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartják az Érintettek önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Duna Elektronika Kft. és kapcsolt cégcsoport szorosan együttműködve, kapcsolt vállalkozásként járnak el, közös felületen fogadják és kezelik az álláspályázatokat, ezért ún. közös adatkezelőként járnak el a hozzájuk érkező álláspályázók adatainak kezelése során.

A vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban, álláspályázatának benyújtásával és elbírálásával összefüggésben szükségszerűen felmerülő személyes adatok kezeléséről az alábbiak szerint tájékoztatjuk:

Adatkezelő:Duna Elektronika Kft. (székhely: 1183 Budapest, Gyömrői út 99.; Adószáma: 12029145-2-43; Cégjegy. sz.: 01-09-368988)

Adatkezelő képviselője: Peter Freed; Telefonos elérhetőség:+36-1-666-1600; Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@dunaelektronika.com.

Adatok forrása: az adatokat vagy közvetlenül Öntől (amennyiben álláspályázatát személyesen nyújtja be)vettük felvagy egy munkaerő-közvetítő cégen keresztül jutottak el hozzánk.

Az adatkezelés célja: A Duna Elektronika Kft. cégcsoporton belüli betöltetlen munkakörök mielőbbi, a lehető legalkalmasabb munkavállalóval való betöltése.

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása

A kezelt adatok köre: név, lakcím, elérhetőség, tanulmányokra és korábbi munkatapasztalatra vonatkozó adatok, és mindenolyan adat, amit Ön az önéletrajzában, illetve bármely csatolt dokumentumban önkéntesen feltüntet.   

Az adatkezelés időtartama: amennyiben az Ön adatkezelési hozzájárulása kizárólag egy meghatározott munkakörre való jelentkezés elbírálásáig terjed, akkor az adott pozíció betöltését követően az adatai törlésre kerülnek. Amennyiben ahhoz Ön külön hozzájárult, úgy az adatait 3 évig kezeljük a későbbiekben megüresedő állásokra való elbírálás érdekében, illetve mindkét esetben, amennyiben Ön a hozzájárulását visszavonja, úgy ezt követően az adatokat haladéktalanul töröljük.  

Jelen adatkezeléssel kapcsolatban Önt az alábbi jogosultságok illetik meg:

Személyes adataihoz való hozzáférés joga: Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz, és a jogszabályban meghatározott információkhoz hozzáférjen. Ez alapján tehát Önnek joga van megkeresni az Adatkezelőt és tájékoztatást kérni az adatainak kezeléséről, valamint hozzáférést kérni az adataihoz.

Adatok helyesbítéséhez való jog: Adatainak megváltozása esetén Ön – a helyes adatok közlésével – bármikor kérheti az adatai helyesbítését.

Adattörlés iránti jog: Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől az adatainak törlését kérje, ha az adatkezelésre már nincs szükség abból a célból, amire az adatok felvételre kerültek, ha az adatkezelés jogellenes, vagy ha az adatok törlését jogszabály előírja.

Adatok kezelésének korlátozása iránti jog: Ön kérheti az adatkezelés korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra az adatkezelési célhoz, de Ön szeretné azokat felhasználni egy jogi igény előterjesztéséhez. Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy az adatot csak tárolni szabad a korlátozás feloldásáig, valamint csak jogi igény előterjesztéséhez használható fel.

Adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ilyen esetben az Adatkezelő egyénileg vizsgálja meg, hogy fennáll-e olyan jogos ok, ami az adatkezelés szükségességét indokolja.

Adathordozhatósághoz való jog: Ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik, úgy Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől megkapja az általa kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, továbbá Ön jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Felügyeleti hatósághoz történő panasz beadása iránti jog: Ön jogosult arra, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz panaszt nyújtson be. (Elérhetősége: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., 1530 Budapest, Pf. 5., +36-1-391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu).

Bírósági igényérvényesítés: Ön jogosult arra, hogy bírósághoz forduljon, ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó az Ön személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó előírások megsértésével kezeli.

Adatbiztonság

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő az Adatkezelési Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik. Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos bármilyen kérdés esetén írjon a donat.marky@dunaelektronika.com e-mail elérhetőségünkre. Részletes Adatvédelmi Szabályzatunk a Társaságunk székhelyén is elérhető, kérés esetén rendelkezésre bocsátjuk.

Videók