Tájékoztató a székhelyen/telephelyen található kamerák működésével kapcsolatban

A jelen tájékoztató célja annak biztosítása, hogy a Duna Elektronika Kft. (székhely: 1183 Budapest, Gyömrői út 99.; Adószáma: 12029145-2-43; Cégjegy. sz.: 01-09-368988) a továbbiakban: Társaság vagy Adatkezelő) megfeleljen az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos nemzetközi és hazai jogszabályi előírásoknak, így különösen, de nem kizárólag a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (továbbiakban: GDPR).

Általános tájékoztatás:

Jelen tájékoztatás alapvető célja, hogy útmutatást adjon a Társaság valamennyi munkavállalója, szerződéses partnere, látogatója és ügyfelei számára az üzemi területeken, objektumokban való tartózkodás szabályairól, valamint a Társaság vagyonvédelemmel kapcsolatos tevékenységeiről, a Társaság tevékenysége során kezelt személyes adatok védelme érdekében alkalmazott szervezeti és technikai biztonsági intézkedésekről.

A Társaságnak jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a Társaság szellemi tulajdonát, védendő értékeit megfelelően óvja. A Társaság területeire csak arra jogosultak léphetnek be, illetőleg tartózkodhatnak ott. Ennek megfelelően a Társaság jogosult arra, hogy a területeire belépő és ott tartózkodó személyek (munkavállalók, vendégek, szerződéses partnerek stb.) személyazonosságát megállapítsa és nyilvántartsa. A GDPR felhatalmazása alapján, a körülményeket és az érdekeket egy ún. érdekmérlegelési teszt segítségével megvizsgálva, a Társaság, mint adatkezelő azt a döntés hozta, hogy jogos érdeke fűződik a működési területén kép- és videofelvétel rögzítésére alkalmas kamerát elhelyezni vagyonvédelmi és objektumvédelmi célból. A kamerák a Társaság üzemelteti. A kamerákkal rögzített felvételek biztonságos tárolása a törvényi feltételeknek megfelelően a kamera berendezésben történik. A kamerarendszer valós idejű megfigyelésre is alkalmas.

A Társaság a gazdasági működéséből adódóan számos esetben kezel személyes adatokat, amelyek vagy a működés folyamán keletkeznek, vagy az adatkezelés céljából kerülnek a birtokába. A Társaságot jogszabályban rögzített kötelezettségek terhelik ezen adatok lehető legteljesebb védelme érdekében.

A személyes adatok védelmének megfelelően nem működik kamerás megfigyelő rendszer azon helyeken, ahol ez az érintettek személyhez fűződő jogait sérti, különösen tilos a titkos vagy rejtett megfigyelés, továbbá tilos megfigyelni öltözőket, zuhanyzókat, illemhelyeket, és olyan helyiségeket, ahol a munkavállaló a munkaközi szünetét tölti. Kizárólag munkavégzés megfigyelése céljából kamera nem telepíthető, kamerafelvétel erre a célra nem használható fel. Közterület, közforgalom számára megnyitott terület vagy magánterület kizárólag akkor figyelhető meg, ha egyéb műszaki megoldás nem teszi lehetővé a jogos érdek érvényesítését, ez esetben a kamera felvétel megőrzési ideje 72 óra.

Az egyes felvételek megőrzési idejét a hatályos jogszabályi előírások és a kamera elhelyezkedése, célja függvényében a Társaság Biztonsági Vezetője határozza meg.

A kamerák minden esetben úgy kerültek telepítésre, illetve a látószögük úgy került beállításra, hogy az adatkezelési cél elérése érdekében a lehető legkevesebb egyéb információt rögzítse. Vagyis a kamerák látószöge kizárólag a védendő területre esik, munkavállalók közvetlen megfigyelése kizárt. Nincsen olyan kamera telepítve, amely egy munkavállalót és az általa végzett tevékenységet figyeli meg, vagy aminek célja a munkavállaló viselkedésének befolyásolása. A kamerák üzemeltetésére és a kamera felvételek megtekintésére a Biztonsági Vezető, Létesítmény-üzemeltetési Vezető és az Őrszolgálat erre a feladatra dedikált diszpécserei jogosultak. A telepített kamerák valós idejű megfigyelésére és a kamerák látszószögének módosítására kizárólag a Biztonsági Vezető és a Létesítmény-üzemeltetési Vezető jogosult.

A Társaság 1183 Budapest, Gyömrői út 99. szám alatti székhelyén összesen 7 db beltéri kamera van telepítve. A kamerarendszer 0-24 órás felügyeletét a Duna Elektronika Kft. látja el. A kamerarendszer felvételei digitális rögzítőkön kerülnek tárolásra. A kamerafelvételek 72 órát követően automatikusan törlésre kerülnek. A felvételek külön adattárolón nem kerülnek megőrzésre. 72 óránál hosszabb ideig történő felvételmegőrzés kivételes esetekben lehetséges, melynek tényéről minden esetben írásos jegyzőkönyvet kell felvenni.

Adatkezelési tájékoztató:

Adatkezelő és képviselőjének adatai:

Dunaelektroniak Kft.

székhelye: 1183 Budapest, Gyömrői út 99.
adószám: 12029145-2-43
cégjegyzékszáma: 01-09-368988
Képviselő neve: Peter Freed
e-mail címe: peter.freed@dunaelektronika.com
telefonszáma:+36-1-666-1600

Adatkezelés célja, jogalapja és adatkezelői jogos érdek részletezése:

Az Adatkezelő a működési területén telepített kamerarendszer által rögzített, személyes adatokat is tartalmazó felvételeket élet, egészség és testi épség védelme, vagyonvédelem, balesetek/személyi sérülések/panaszok hatékony kezelése céljából kezeli.

Az Adatkezelőnek jogos érdeke, hogy az általa üzemeltett gyárterületen történő, a normális működéstől eltérő eseményeket rögzítse, azokról tájékozódhasson és megtehesse a jogszerű és szükséges intézkedéseket.

Adatok címzettjei:

  • Adatfeldolgozó
  • Hatóságok
  • Érintett

Adatok tárolásának időtartam:

Fenti tájékoztatóban foglaltak szerint.

Érintett jogai:

A jelen adatkezeléssel kapcsolatban Önt az alábbi jogosultságok illetik meg:

- személyes adataihoz való hozzáférés joga: Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz, és a jogszabályban meghatározott információkhoz hozzáférjen. Ez alapján tehát Önnek joga van megkeresni az Adatkezelőt és tájékoztatást kérni az adatainak kezeléséről, valamint hozzáférést kérni az adataihoz.

- adattörlés iránti jog: Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől az adatainak törlését kérje, ha az adatkezelésre már nincs szükség abból a célból, amire az adatok felvételre kerültek, ha az adatkezelés jogellenes, vagy ha az adatok törlését jogszabály előírja.

- adatok kezelésének korlátozása iránti jog: Ön kérheti az adatkezelés korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, ha az adatkezelőnek már nincs szükséges az adatokra az adatkezelési célhoz, de Ön szeretné azokat felhasználni egy jogi igény előterjesztéséhez (kizárólag a fentiekben rögzített eljárás lehetséges a törvény szerint, azaz amennyiben Ön kéri az adatok törlésének mellőzését, akkor 72 órán belül bírósági vagy hatósági megkeresés szükséges az adatok kiadásához). Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy az adatot csak tárolni szabad a korlátozás feloldásáig, valamint csak jogi igény előterjesztéséhez használható fel (ugyanakkor itt is irányadó, hogy hatósági/bírósági megkeresés hiányában a felvételeket a 16. napon törölni kell).

- adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ilyen esetben az Adatkezelő egyénileg vizsgálja meg a jogos érdekének fennállását.

- felügyeleti hatósághoz történő panasz beadása iránti jog: Ön jogosult arra, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz panaszt nyújtson be. (Elérhetősége: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., 1530 Budapest, Pf. 5., +36-1-391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu).

A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos bármilyen kérdés esetén írjon az donat.marky@dunaelektronika.com e-mail elérhetőségünkre vagy a 1183 Budapest, Gyömrői út 99. postai címünkre, illetve kereshet bennünket a +36-1-666-1600 telefonos elérhetőségen. Adatkezelési Szabályzatunk a www.dunaelektronika.hu, vagy a www.dunaelektronika.com honlapon érhető el.

Videók